1. سینک توکار لتو + LETO مدل TX-28 ساخت ترکیه
 2. سینک توکار لتو + LETO مدل TX-38 ساخت ترکیه
 3. سینک توکار لتو + LETO مدل TX-45 ساخت ترکیه
 4. سینک توکار لتو + LETO مدل Tx-52 ساخت ترکیه
 5. سینک توکار لتو + LETO مدل Tx-55 ساخت ترکیه
 6. سینک توکار لتو + LETO مدل TX-10 ساخت ترکیه
 7. سینک توکار لتو + LETO مدل TX-16 ساخت ترکیه
 8. سینک توکار لتو + LETO مدل TX-20 ساخت ترکیه
 9. سینک توکار لتو + LETO مدل TX-21 ساخت ترکیه
 10. سینک توکار لتو + LETO مدل TX-24 ساخت ترکیه
 11. سینک توکار لتو + LETO مدل TX-25 ساخت ترکیه
 12. سینک توکار لتو + LETO مدل TX-32 ساخت ترکیه
 13. سینک توکار لتو + LETO مدل TX-34 ساخت ترکیه
 14. سینک توکار لتو + LETO مدل TX-36 ساخت ترکیه
 15. سینک توکار لتو + LETO مدل TX-37 ساخت ترکیه
 16. سینک توکار لتو + LETO مدل TX-47 ساخت ترکیه
 17. سینک توکار لتو + LETO مدل TX-46 ساخت ترکیه
 18. سینک توکار لتو + LETO مدل Tf-201 ساخت ترکیه
 19. سینک توکار لتو + LETO مدل TX-53 ساخت ترکیه
 20. سینک توکار لتو + LETO مدل TX-56 ساخت ترکیه
 21. سینک توکار لتو + LETO مدل Tx-57 ساخت ترکیه
 22. سینک توکار لتو + LETO مدل TX-6 ساخت ترکیه
 23. سینک توکار لتو + LETO مدل Tx-64 ساخت ترکیه
 24. سینک توکار لتو + LETO مدل TX-8 ساخت ترکیه