سنگ روشویی

انواع کاسه و سنگ یک تکه و نیم پایه  روشویی