قرار گرفتن اهرم در بالای شیر تقارن زیادی در آن ایجاد نموده است .