1. فر لتو O-08 توکار
 2. فر لتو O-13 توکار
 3. فر لتو O-17 توکار
 4. فر لتو O-18 توکار
 5. فر لتو O-19 توکار
 6. فر لتو O-21T توکار
 7. فر لتو O-22 توکار
 8. فر لتو O-24T توکار
 9. فر لتو O-25T توکار
 10. فر لتو O-26T توکار
 11. فر لتو O-27 T توکار
 12. فر لتو O-29 توکار
 13. فر لتو O-06 توکار
 14. فر لتو O-07 توکار
 15. فر لتو O-09 توکار
 16. فر لتو O-10 توکار
 17. فر لتو O-11 توکار
 18. فر لتو O-20 توکار
 19. فر لتو O-28 توکار