1. اجاق برقی 4 شعله فرامکو سرامیکی مدل V 316
 2. اجاق برقی 4 شعله فرامکو سرامیکی مدل V 339
 3. اجاق برقی 5 شعله فرامکو سرامیکی مدل V 340
 4. اجاق برقی2 شعله فرامکو سرامیکی مدل V 303
 5. اجاق برقی4شعله فرامکو شیشه ای مدل V 312
 6. اجاق گاز 2 شعله فرامکو استیل مدل V 301
 7. اجاق گاز 2 شعله فرامکو شیشه ای مدل V 302
 8. اجاق گاز 4 شعله فرامکو استیل مدل V 315
 9. اجاق گاز 4شعله فرامکو استیل مدل V 313
 10. اجاق گاز 4شعله فرامکو شیشه ای مدل V 314
 11. اجاق گاز 4شعله فرامکو شیشه ای مدل V 317
 12. اجاق گاز 5شعله فرامکو استیل مدل V 333
 13. اجاق گاز 5شعله فرامکو استیل مدل V 337
 14. اجاق گاز 5شعله فرامکو استیل مدل V 338
 15. اجاق گاز 5شعله فرامکو شیشه ای مدل V 331
 16. اجاق گاز 5شعله فرامکو شیشه ای مدل V 332
 17. اجاق گاز 5شعله فرامکو شیشه ای مدل V 341
 18. اجاق گاز 5شعله فرامکوشیشه ای مدل V 334
 19. اجاق گاز 5شعله فرامکوشیشه ای مدل V 335