1. فر توکار اسمارت برقی - گازی سینجر مدل SES 13
  2. فر توکار اسمارت فول برق سینجر مدل SLS 4
  3. فر توکار برق و گاز توکار بیمکث مدل MF0010 E,G
  4. فر توکار برقی - گازی  اخوان مدل F15
  5. فر توکار برقی - گازی  اخوان مدل F17
  6. فر توکار برقی - گازی  اخوان مدل F25
  7. فر توکار اسمارت برقی - گازی سینجر مدل SES 2
  8. فر توکار اسمارت برقی - گازی سینجر مدل SES 3
  9. فر توکار اسمارت برقی - گازی سینجر مدل SES 9
  10. فر توکار اسمارت برقی - گازی سینجر مدل SES1
  11. فر توکار اسمارت برقی - گازی سینجر مدل SMS 17
  12. فر توکار اسمارت برقی - گازی سینجر مدل SMS 2
  13. فر توکار اسمارت برقی - گازی سینجر مدل SMS 24
  14. فر توکار اسمارت برقی - گازی سینجر مدل SMS 6
  15. فر توکار اسمارت برقی - گازی سینجر مدل SMS 9
  16. فر توکار اسمارت برقی-گازی سینجر مدل SES 12
  17. فر توکار اسمارت فول برق سینجر مدل SLS 1
  18. فر توکار اسمارت فول برق سینجر مدل SLS 2
  19. فر توکار اسمارت فول برق سینجر مدل SLS 5
  20. فر توکار اسمارت فول برق سینجر مدل SLS 9
  21. فر توکار اسمارت فول برق سینجر مدل SLS12
  22. فر توکار اسمارت فول برق سینجر مدل SLS12 w
  23. فر توکار برقی  اخوان مدل F20
  24. فر توکار برقی  اخوان مدل F30