1. اجاق گاز 2 شعله Eagle (ایگل) شیشه ای مدل 121
 2. اجاق گاز 3 شعله Eagle (ایگل) شیشه ای مدل 131
 3. اجاق گاز 3 شعله Eagle (ایگل) شیشه ای مدل 132
 4. اجاق گاز 4 شعله Eagle (ایگل) شیشه ای مدل 141
 5. اجاق گاز 5 شعله Eagle (ایگل) استیل مدل 152
 6. اجاق گاز 5 شعله Eagle (ایگل) استیل مدل 155
 7. اجاق گاز 5 شعله Eagle (ایگل) شیشه ای مدل 101
 8. اجاق گاز 5 شعله Eagle (ایگل) شیشه ای مدل 102
 9. اجاق گاز 4 شعله Eagle (ایگل) استیل مدل 143
 10. اجاق گاز 5 شعله Eagle (ایگل) استیل مدل 151
 11. اجاق گاز 5 شعله Eagle (ایگل) شیشه ای مدل 101
 12. اجاق گاز5 شعله Eagle (ایگل) شیشه ای مدل 103
 13. اجاق گاز5 شعله Eagle (ایگل) شیشه ای مدل 105W
 14. اجاق گاز5 شعله Eagle (ایگل) شیشه ای مدل 106W
 15. اجاق گاز5 شعله Eagle (ایگل) شیشه ای مدل 107W
 16. اجاق گاز 5 شعله Eagle (ایگل) شیشه ای مدل 104
 17. اجاق گاز5 شعله Eagle (ایگل) شیشه ای مدل 107
 18. اجاق گاز 5 شعله Eagle (ایگل) شیشه ای مدل 101R
 19. اجاق گاز 5 شعله Eagle (ایگل) شیشه ای مدل 102C
 20. اجاق گاز 5 شعله Eagle (ایگل) شیشه ای مدل 102R
 21. اجاق گاز 5 شعله Eagle (ایگل) شیشه ای مدل 103C
 22. اجاق گاز 5 شعله Eagle (ایگل) شیشه ای مدل 103R
 23. اجاق گاز 5 شعله Eagle (ایگل) شیشه ای مدل 106
 24. اجاق گاز 5 شعله Eagle (ایگل) استیل مدل 154