1. درب داخلی TAK (ضدآب)ABS مدل لیزری کد SD24
 2. درب داخلی TAK (ضدآب)ABS مدل لیزری کد SD26
 3. درب داخلی TAK (ضدآب)ABS مدل لیزری کد SD27
 4. درب داخلی TAK (ضدآب)ABS مدل لیزری کد SD32
 5. درب داخلی TAK (ضدآب)ABS مدل لیزری کد SD37
 6. درب داخلی TAK (ضدآب)ABS مدل لیزری کد SD40
 7. درب داخلی TAK (ضدآب)ABS مدل لیزری کد SD43
 8. درب داخلی TAK (ضدآب)ABS مدل لیزری کد SD56
 9. درب داخلی TAK تمام جوب-متر مربع
 10. درب داخلی TAK مدل HDF با روکش PVC طرح دوقاب
 11. درب داخلی TAK مدل HPL(ملامینه)طرح حصیری و نگه
 12. درب داخلی TAK مدل MDF با روکش PVC طرح کد: pm04
 13. درب داخلی TAK مدل MDF با روکش PVC طرح کد: pm07
 14. درب داخلی TAK مدل MDF با روکش PVC طرح کد: pm08
 15. درب داخلی TAK مدل MDF با روکش PVC طرح کد: pm11
 16. درب داخلی TAK مدل MDF با روکش PVC طرح کد: pm12
 17. درب داخلی TAK مدل MDF با روکش PVC طرح کد: pm24
 18. درب داخلی ساده TAK مدل ABS(ضدآب) طرح چوب کد SD113
 19. درب داخلی ساده TAK مدل ABS(ضدآب) طرح چوب کد SD118
 20. درب داخلی ساده TAK مدل ABS(ضدآب) طرح چوب کد SD130
 21. درب داخلی TAK مدل HDF بیضی ملچ
 22. درب داخلی TAK مدل HDF طرح ادسا( هیت هیت)
 23. درب داخلی TAK مدل HDF طرح حصیری
 24. درب داخلی TAK مدل HDF طرح سه قاب بیضی