داتیس با گارانتی اصلی

 1. اجاق گاز 5 شعله داتیس استیل مدلDS-512
 2. اجاق گاز 5 شعله داتیس شیشه مدل DG508
 3. اجاق گاز 4 شعله داتیس استیل مدلDS-401
 4. اجاق گاز 4 شعله داتیس شیشه مدلDG-402
 5. اجاق گاز 4 شعله داتیس شیشه مدلDG-404
 6. اجاق گاز 4 شعله داتیس شیشه مدلDG-405
 7. اجاق گاز 4 شعله داتیس شیشه مدلDG-423
 8. اجاق گاز 5 شعله داتیس استیل مدل DS-501
 9. اجاق گاز 5 شعله داتیس استیل مدلDS-502
 10. اجاق گاز 5 شعله داتیس استیل مدلDS-505
 11. اجاق گاز 5 شعله داتیس استیل مدلDS-508
 12. اجاق گاز 5 شعله داتیس استیل مدلDS-509
 13. اجاق گاز 5 شعله داتیس استیل مدلDS-510
 14. اجاق گاز 5 شعله داتیس استیل مدلDS-511
 15. اجاق گاز 5 شعله داتیس استیل مدلDS-514
 16. اجاق گاز 5 شعله داتیس استیل مدلDS-515
 17. اجاق گاز 5 شعله داتیس استیل مدلDS-516
 18. اجاق گاز 5 شعله داتیس شیشه مدل DG-512 Ultra
 19. اجاق گاز 5 شعله داتیس شیشه مدل DG-515 TDT
 20. اجاق گاز 5 شعله داتیس شیشه مدلDG-503
 21. اجاق گاز 5 شعله داتیس شیشه مدلDG-503 M
 22. اجاق گاز 5 شعله داتیس شیشه مدلDG-503 Point
 23. اجاق گاز 5 شعله داتیس شیشه مدلDG-503 Ultra
 24. اجاق گاز 5 شعله داتیس شیشه مدلDG-505 TD