1. فر توکار تمام برقی توکار clayberg مدل VERONICA 403
  2. فر توکار تمام برقی وگازی توکارclayberg مدل CAMELLIA 404
  3. فر توکار تمام برقی توکارclayberg مدل BIANCA
  4. فر توکار تمام برقی توکارclayberg مدل FABIAN
  5. فر توکار تمام برقی توکارclayberg مدل HERMIA
  6. فر توکار تمام برقی توکارclayberg مدل HERO
  7. فر توکار تمام برقی توکارclayberg مدل LORENZO
  8. فر توکار تمام برقی توکارclayberg مدل ROMEO