1. اجاق برقی 4 شعله فرامکو سرامیکی مدل V 316
 2. اجاق برقی 4 شعله فرامکو سرامیکی مدل V 339
 3. اجاق برقی2 شعله فرامکو سرامیکی مدل V 303
 4. اجاق برقی4شعله فرامکو شیشه ای مدل V 312
 5. اجاق گاز 4 شعله فرامکو استیل مدل V 315
 6. اجاق گاز 4شعله فرامکو استیل مدل V 313
 7. اجاق گاز 4شعله فرامکو شیشه ای مدل V 314
 8. اجاق گاز 4شعله فرامکو شیشه ای مدل V 317