1. اجاق گاز رومیزی استیل ROHAM مدل RG 101
 2. اجاق گاز رومیزی استیل ROHAM مدل RG 102
 3. اجاق گاز رومیزی شیشه ای ROHAM مدل RG 121
 4. اجاق گاز رومیزی شیشه ای ROHAM مدل RG 32
 5. اجاق گاز رومیزی شیشه ای ROHAM مدل RG 37
 6. اجاق گاز رومیزی شیشه ای ROHAM مدل RG 46
 7. اجاق گاز رومیزی شیشه ای ROHAM مدل RG 47
 8. اجاق گاز رومیزی شیشه ای ROHAM مدل RG 61
 9. اجاق گاز رومیزی شیشه ای ROHAM مدل RG 77