فروش اقساطی

به دنبـال درخـواســتهای مکـرربخشــی از کارمنــدان محــترم ادارات دولتـی مبنــی بر خــرید با چک کارمندی از فروشگاه املاک 118، شرایط فروش با چک کارمنـدی بدینوسیله به اطـلاع خــریداران محترم می رسد.

  1. ارائۀ اصل فیش حقوقی ماه خرید

  2. پرینت 6 ماهۀ حساب حقوقی

  3. دسته چک معتبر ( هر دوماه قسط یک برگ چک لازم است)

  4. مدرک دال بر تأیید محل سکونت

  5. فیش برق محل سکونت

  6. کارت ملی صاحب چک

  7. یک برگ چک ضامن کارمند

  8. کارت ملی ضامن